Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Bestsellery
BODY BIAŁE RAM BAW
BODY BIAŁE RAM BAW
14,22 zł
PODKOSZULEK KR BAW BIAŁY
PODKOSZULEK KR BAW BIAŁY
11,24 zł
ŚPIOCH MUSIC BAW RÓŻOWY
ŚPIOCH MUSIC BAW RÓŻOWY
18,61 zł 11,20 zł
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep PPHU Ewa Baranik

 1. Postanowienia ogólne
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:
 1. UsługodawcaPPHU Ewa Baranik Spółka Jawna z siedzibą w Kluczach (ul. Bolesławska 53B32-310 Klucze),wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000184277 KRS, REGON 27387794100000, NIP 6371804032,
  telefon +48 32 647 69 60, e-mail sklep@ewaklucze.pl;
 2. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy oraz politykę prywatności;
 3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument);
 4. Sklep internetowy - witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem sklep.ewaklucze.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;
 5. Towar – artykuły sprzedawane detalicznie w postaci odzieży oraz bielizny niemowlęcej  i dziecięcej marki „Ewa Klucze” oferowane przez Usługodawcę do sprzedaży na stronach Sklepu internetowego;
 6. Zamówienie – lista Towarów określonego rodzaju i ilości wybranych przez Klienta.
 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Nazwa oraz logo Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.
 1. Zasady realizacji umowy sprzedaży
 1. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia, po zaakceptowaniu przez niego dostarczonego Towaru w zamówionej ilości i cenie.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:
 1. zapoznanie się Klienta z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie,
 2. założenie przez klienta konta w systemie informatycznym w celu ustalenia przez Klienta loginu i hasła do formularza Zamówienia,
 3. poprawne złożenie Zamówienia,
 4. potwierdzenie złożonego zamówienia, poprzez kliknięcie linku w wiadomości otrzymanej po złożeniu zamówienia.
 5. potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę,
 6. zapłata ceny i dostawa Towaru.
 1. Klient składając pierwsze Zamówienie ma możliwość zarejestrowania się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając następne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do Sklepu internetowego przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dokonując rejestracji Klient oświadcza, iż:
 1. podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;
 3. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia.
 1. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 1. Składanie zamówień
 1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.
 2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 9-15 w dni robocze.
 3. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Usługodawca potwierdza złożone Zamówienie, w szczególności potwierdza dostępność zamówionego Towaru w magazynie oraz cenę.
 1. Zasady dokonywania płatności
 1. Zapłata ceny za zamówiony Towar następuje:
 1. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
 2. w chwili odbioru od kuriera za pobraniem;
 3. wpłata gotówkowa przy odbiorze osobistym Towaru.
 1. Wraz z dostawą Towaru Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.
 2. Widoczne na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów oraz koszty dostawy są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.
 1. Zasady realizacji dostawy
 1. Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Usługodawca realizuje dostawę Towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Koszty dostawy są wskazane przy składaniu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
 4. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualne dostawa za granicę jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu kosztów takiej dostawy z Usługodawcą.
 5. Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 1. Reklamacje
 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.
 2. Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar
 1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru; 
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 
 3.  nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 
 4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 1. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
 2. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient może składać reklamację osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ewaklucze.pl. Klient powinien odesłać na koszt Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres: ul. Bolesławska 53 B, 32-310 Klucze.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.
 5. Brak odpowiedzi Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.
 6. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Usługodawca.
 7. Usługodawca informuje, iż nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym.
 2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient będący konsumentem zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży Usługodawca zwraca Klientowi zapłaconą cenę sprzedaży.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez konsumenta stanowi załącznik do Regulaminu.
 1. Warunki techniczne korzystania z usługi
 1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego.
 2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu jest zalecane ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.
 1. Polityka prywatności
 1. Polityka Prywatności określa zasady dotyczące korzystania z plików cookies oraz zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Usługodawcę będącego administratorem danych osobowych.
 2. Mając na celu dostosowanie Sklepu internetowego do indywidualnych potrzeb Klientów strona sklep.ewaklucze.pl używa plików cookies, czyli małych plików tekstowych zawierających informacje zapisywane przez serwer na komputerze Klienta (lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu.) Cookies sesyjne dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane. Cookies trwałe pozostają w komputerze Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu internetowego. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane jedynie w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych.Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z komputera Klienta (lub innego urządzenia służącego do korzystania z Internetu.)
 3. Klient zmieniając ustawienia przeglądarki może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.
 4. Klient decydując się na złożenie Zamówienia dobrowolnie podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji (imię i nazwisko, adres miejsca dostawy: ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane firmy, NIP …). Ponadto Klient dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych przez niego danych w sposób niezbędny do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży.
 5. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji umów sprzedaży i jedynie w niezbędnym w tym celu zakresie, chroniąc je ze szczególną starannością przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez administratora danych osobowych w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Klient w dowolnym momencie ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich weryfikacji, aktualizacji lub usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@ewaklucze.pl.
 8. W przypadku pytań dotyczących zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@ewaklucze.pl.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.07.2015 r.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie internetowej sklep.ewaklucze.pl Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od dnia ich umieszczenia na wskazanej powyżej stronie internetowej.
 3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy: ul. Bolesławska 53 B, 32-310 Klucze.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poza.827) .
 7. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

 

Załącznik nr 1 do

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep PPHU Ewa Baranik

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

PPHU Ewa Baranik Spółka Jawna z siedzibą w Kluczach

ul. Bolesławska 53B32-310 Klucze ,

numer faksu: +48 32 642 93 17, adres e-mail sklep@ewaklucze.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ___________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _______________________________

Adres konsumenta(-ów) _______________________________________

 

 

Podpis konsumenta(-ów) ______________________________________

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data _________________

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Tabela rozmiarów

TABELA ROZMIARÓW

Wzrost / Rozmiar

50

56

62

68

74

80

86

92

98

104

110

116

122

128

134

140

Obwód klatki piersiowej

34

36

40

44

48

48

52

52

54

54

60

60

60

64

64

68

Obwód pasa

34

36

40

43

46

46

52

52

54

54 

 

 

 

 

 

 

 Obwód głowy 

35

37

38

40

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wszystkie długości zostały podane w cm.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl